Egara Formació

Nòmines i seguretat social II

Modalitat: Virtual
Durada: 30 h
Dates: Del 15/05/2024 al 12/06/2024
Horari: Dilluns, Dimecres de 15:30 a 19:30
Calendari:
Condicions d'inscripció:
Com a mínim s’ha de complir algun del següents requisits*: ESO/EGB, FP Grau Mitjà, CP nivell 2, prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà superada, prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 i/o 45 anys.

Els títols han d’estar homologats.

* En el cas de no disposar de titulació, es poden realitzar proves de competència per poder accedir al curs.

Les persones que treballin a Administració Pública no poden accedir a aquest curs subvencionat.
Objectius:
Confeccionar nòmines amb supòsits avançats i identificar els tipus de prestacions a la Seguretat Social, els tipus d'extincions del contracte i les liquidacions, així com el paper de l'Administració i altres organismes en la gestió laboral de l'empresa.
Informació d'interés:
Aquest curs es realitzarà en modalidat aula virtual, excepte la última sessió que serà presencial.
Per poder fer la formació adaptada a aula virtual és imprescindible disposar de càmera i micròfon.
Així mateix, quan un participant no mantingui la càmera encesa durant tota la sessió i/o no estigui identificat correctament és NO assistència.
Programa:
1. L'empresa i l'Administració.
1.1 Anàlisi de la relació de l'empresa amb l'Administració en la gestió laboral de les persones treballadores.
◦ Relació entre l'empresa i la Seguretat Social.
◦ Règim general de la Seguretat Social.
◦ Règim especial de les persones treballadores per compte propi.
◦ Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social.
◦ Diferenciació entre Mútues d'AT i MP.
◦ Definició del calendari laboral.

2. Gestió avançada de nòmines.
2.1 Confecció de nòmines amb suposats avançats.
◦ Hores extres estàndard i per força major.
◦ Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes.
◦ Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals.
◦ Retribucions en espècies.
◦ Retribució flexible.
◦ Nòmines a temps parcial.

3. Prestacions de la Seguretat Social.
3.1 Anàlisi de les prestacions del sistema de la Seguretat Social que afecten la nòmina.
◦ Malaltia Comuna.
◦ Accident no laboral.
◦ Accident de Treball.
◦ Malaltia Professional.
◦ Accident in itinere.
◦ Altres supòsits.

4. Extinció de la relació laboral.
4.1 Descripció de l'extinció de la relació laboral.
◦ Tipus d'extincions de la relació laboral.
◦ Efectes dels diferents tipus de relació laboral.
◦ Indemnitzacions per acomiadament i fi de contracte.
◦ Gestió de liquidacions de saldo i liquidació.
◦ Vacances, indemnitzacions, manca de preavís, pagues extres.

5. Aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.
5.1 Anàlisi d'aplicacions informàtiques per a la gestió del personal.
◦ Programes de gestió laboral.
◦ Aplicabilitat del programa a la gestió laboral.
Docent/s:
Sr. Xavier Garcia.
Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor jurídic.
Comparteix a: